Amnestie

55/1998 Z.z.

ROZHODNUTIE

predsedu vlády Slovenskej republiky

z 3. marca 1998

o amnestii

Predseda vlády Slovenskej republiky, využijúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky pri príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky ako príspevok k dosiahnutiu občianskeho zmieru a v záujme odstránenia možných zdrojov napätia v spoločnosti, vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:

Čl. I

 

Odpúšťam

a) nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za úmyselné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, alebo ich zvyšky,

b) nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za nedbanlivostné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej jeden rok, alebo ich zvyšky,

c) tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený,

d) nevykonané peňažné tresty, ktoré boli uložené ako tresty samostatné vo výmere neprevyšujúcej 20 000 Sk, alebo ich zvyšky, ak boli právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia.

 

Čl. II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky [článok I písm. a) a b)] odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

 

Čl. III

Tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený, a peňažné tresty [článok I písm. c) a d)] odpúšťam s účinkom, že sa odo dňa tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený.

 

Čl. IV

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie

a) za úmyselné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci šesť mesiacov,

 

b) za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, s výnimkou trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona.

 

Čl. V

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.

Čl. VI

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny.

Čl. VII

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý im bol uložený za úmyselný trestný čin, s výnimkou tých, na ktoré sa hľadí, akoby neboli odsúdené.

 

Čl. VIII

Ukladám ministrovi spravodlivosti a ministrovi obrany, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo na zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o

a) tehotné ženy,

 

b) matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,

 

c) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,

 

d) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.

 

Vladimír Mečiar v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky

 


 

 

214/1998 Z. z.

ROZHODNUTIE

predsedu vlády Slovenskej republiky

zo 7. júla 1998

o amnestii

 

Predseda vlády Slovenskej republiky, využívajúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky v záujme odstránenia sporov o výklad rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z., vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:

Článok I

 

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.

 

Článok II

 

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995.

Vladimír Mečiar v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky